Szkolenia i egzaminy

Zapraszamy do zapisania się na specjalistyczne szkolenia i egzaminy.

Zapisz się ON-LINE

Egzaminy

Plan posiedzień Komisji Kwalifikacyjnych 079, 390, 733

Przy SEP Oddział Bydgoski

Na rok 2024

 

Lp.

Data

Nr Komisji

Godzina egzaminu

1.

22 stycznia

390

15:00

2.

19 lutego

390

15:00

3.

20 marca

079

15:30

4.

11 kwietnia

733

15:30

5.

16 maja

733

15:30

6.

19 czerwca

079

15:30

7.

11 lipca

733

15:30

8.

19 sierpnia

390

15:00

9.

18 września

079

15:30

10.

17 października

733

15:30

11.

18 listopada

390

15:00

12.

11 grudnia

079

15:30

 

Egzaminy kwalifikacyjne odbywają się w sali 106 w Bydgoskim Domu Technika przy ul. K. Gotowskiego 6

 

Opłaty:

Opłata za jeden egzamin obligatoryjnie wynosi 10 % minimalnego wynagrodzenia :

- w roku 2024 od stycznia to kwota 424,2 zł.

 

Opłata za wystawienie duplikatu świadectwa- 127 zł

 

Wpłaty za kursy i egzaminy przyjmujemy na konto bankowe

PKO BP SA I/Oddział BYDGOSZCZ:

72 1020 1462 0000 7502 0154 0624 z dopiskiem: Egzamin kwalifikacyjny, imię i nazwisko.

Opłaty należy dokonać przed przystąpieniem do egzaminu.

 

Na egzamin należy przyjść wraz z:

  • wypełniony wniosek,
  • potwierdzeniem wpłaty,
  • potwierdzeniem posiadanej wiedzy technicznej i zawodowej zgodnie z Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022r.

 

Dokumentami potwierdzającymi posiadanie wiedzy są:

1) świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,

2) świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,

3) certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,

4) świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski – w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Posiadanie wiedzy mogą również potwierdzać:

1) świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;

2) zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;

3) zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci;

4) zaświadczenie wystawione przez kierownika komórki organizacyjnej urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej lub jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń techniki wojskowej lub uzbrojenia

 

 

 

Tematyka egzaminacyjna:

 

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie:

 

 

Zachęcamy do zapisów przez formularz internetowy dostępny pod przyciskiem "Zapisz się"!


Wzory wniosków do Pobrania:

 

Wnioski należy wypełniać Dużymi Literami oraz drukować dwustronnie (wniosek i protokół).

 

Wniosek - Egzamin Eksploatacja G1

Wniosek - Egzamin Eksploatacja G2
Wniosek - Egzamin Eksploatacja G3

Wniosek - Egzamin Dozór G1
Wniosek - Egzamin Dozór G2
Wniosek - Egzamin Dozór G3

 

 

 

KOMISJE KWALIFIKACYJNE NR 390, NR 079 i NR 733

przy O/SEP w Bydgoszczy - Egzaminy

 

Zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne Art. 54

Osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji , obowiązane są posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne

  •  

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją, urządzeń, instalacji i sieci określa szczegółowo zakresy czynności oraz rodzaje urządzeń, instalacji i sieci dla których jest wymagane świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania czynności związanych z ich eksploatacją.

 

Komisje kwalifikacyjne nr 390 , 079 oraz 733 powołane przez Prezesa Urzędu regulacji Energetyki działające przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich Oddział Bydgoski posiadają uprawnienia do przeprowadzania egzaminów zgodnie z poniższym zakresem:

ZAKRES UPRAWNIEŃ KOMISJI KWALIFIKACYJNYCH

Komisja Kwalifikacyjna nr 390

Komisja Kwalifikacyjna nr 079

Komisja Kwalifikacyjna nr 733

Grupa 1 pkt: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Grupa 1 pkt:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Grupa 1 pkt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10

Grupa 2 pkt: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Grupa 2 pkt: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Grupa 2 pkt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10

 

Grupa 3 pkt: 3,4,5,6,7,8,10

 

 

W sprawach ewentualnych zapytań i informacji dotyczących egzaminów prosimy o bezpośredni kontakt z:

 

Komisja Kwalifikacyjna nr 390

Komisja Kwalifikacyjna nr 079

Komisja Kwalifikacyjna nr 733

Przewodniczący Komisji

mgr inż. Zbigniew Baliński

Tel. 502 390 121

Przewodniczący Komisji

inż. Wiesława Czerkies

Tel. 691 748 694

Przewodniczący Komisji

mgr inż. Grzegorz Kubasiński

Tel. 502 314 197

Sekretarz Komisji

inż. Jerzy Zawacki

Te. 501 463 430

Sekretarz Komisji

inż. Andrzej Modry

Tel. 665 810 192

Sekretarz Komisji

mgr inż. Tomasz Romański

Tel.: 301 772 998